โปรโมชั่น วันดีคลินิก ที่สามารถเลือกทำหัตถการได้ตามรายการข้างต้น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

TOP ARTICLES