รู้ไว้ก่อน! ล่าสุด พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ววานนี้ (30 ธ.ค.) ที่แก้ไขให้เจ้าหน้าที่สามารถสันนิษฐานได้ว่า ผู้ไม่ยอมให้ทดสอบแอลกฮอล์ถือว่าเมาสุราได้dan

พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่  พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งมีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 ให้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 มีการแก้ไข 2 ประเด็นสำคัญคือ

หนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 เกี่ยวกับกำหนดข้อสันนิษฐานในกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบว่าหย่อนความสามารถในการขับขี่โดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมใหม่จะให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้า หน้าที่สั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถ เมื่อเห็นว่ารถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ และ สอง ในกรณีที่ผู้ขับขี่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าเสี่ยงเมาสุรา หรือขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับหรือขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่

สำหรับกฏหมายใหม่นี้ ถือว่านำมาปรับแก้ไขหลังจากมีกรณีของผู้ขับขี่ไม่ยอมเป่าด้วยสาเหตุต่างๆนานา โดยมักไม่ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจ โดยหากใครไม่ให้ความร่วมมือ และตรวจพบว่าเมาสุราเกินกำหนด จะมีบทลงโทษคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 -20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้ถูกกล่าวหาไปสืบพยานหักล้างในศาลได้

ด้าน เฟซบุ๊กเพจศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร – บก.02 กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้เหตุผลที่ต้องเพิ่มบทลงโทษว่า “เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ขับขี่มักปฏิเสธให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งการขับรถขณะเมาสุรามีโทษน้อยมาก จึงมักละเลยขับรถโดยประมาท ดังนั้นการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมจึงถือเป็นมาตรการป้องปรามและขอความร่วมมือ จากประชาชนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ทางหนึ่ง”

TOP ARTICLES