หลังจากกระแสข่าว “การฝากเงินที่ประเทศลาว” ในสังคมออนไลน์กับส่วนต่างดอกเบี้ยที่สูงกว่าประเทศไทย สถานทูตไทยจึงได้ทำการประกาศข่าวให้เข้าใจไม่ผิดพลาดถึงระเบียบของประเทศลาว

ฝากเงินที่ลาว
ฝากเงินที่ลาว

โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทร์ ขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน เกี่ยวกับการฝากเงินใน สปป.ลาว ดังนี้

1.ระเบียบธนาคารแห่ง สปป.ลาว เลขที่ 08/ธหล ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2008 ว่าด้วยการออกใบยืนยันเงินฝาก ( Certificate of Deposite : CD) มาตราที่ 3 (3) กำหนดว่า “ผู้ลงทุน” หรือ “ผู้ฝากเงิน” หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีถิ่นพำนักและ/หรือ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาศัยอยู่ใน สปป.ลาว เท่านั้น หากผู้ฝากเงินเป็นบุคคลต่างชาติต้องมีใบอนุญาตให้พำนัก (Stay Permit) และ/หรือ ใบอนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) ใน สปป.ลาว เพื่อเป็นการยืนยันว่า บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีถิ่นพำนักและ / หรือ ทำงานอยู่ในสปป. ลาว จึงจะฝากเงิน หรือ ซื้อ-ขาย ในยืนยันเงินฝากได้

2. ระเบียบธนาคารแห่ง สปป.ลาว เลขที่ 283/ ธหล ลงวันที่ 30 สิงหาคม 1999 ว่าด้วยกองทุนปกป้องผู้ฝากเงินใน สปป.ลาว หมวดที่ 5 การปกป้องเงินฝาก มาตราที่ 13(1) กำหนดว่า เมื่อปรากฏว่าธนาคารใดถูกประกาศให้ล้มละลาย ผู้ฝากเงินมีสิทธิ์ได้รับเงินฝากของตนคืนจากกองทุนปกป้อง ผู้ฝากเงิน (Depositor Protection Fund : DPF) ตามจำนวนเงินและสกุลเงินที่ยังไม่ได้ถอน แต่ไม่เกิน 15 ล้านกีบ (ซึ่งเทียบเท่ากับเงิน 60,000 บาท) ต่อคน

3. ระเบียบว่าด้วยการนำเงินเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย

3.1 เงินบาทไทย สามารถนำเงินบาทไทยติดตัวเดินทางไปประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยได้คนละไม่เกิน 500,000 บาท หากต้องการนำเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยและนำหลักฐานการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธต.5) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ส่วนกรณีการนำเข้าเงินบาท สามารถนำเข้าประเทศไม่จำกัดมูลค่า

3.2 เงินตราต่างประเทศ การนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ออกไปนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 20,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า ต้องแสดงรายการเงินตราต่างประเทศนั้นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่แสดงหรือแสดงรายการไม่ถูกต้องจะมีความผิดทางอาญา

ที่มา : http://www.mfa.go.th/main/contents/files/media-center-20150604-142431-873562.pdf

TOP ARTICLES